Om oss

En rörelse för att mobilisera ny handlingkraft och kapacitet

Social innovation Värmland är en plattform och rörelse för att mobilisera ny handlingskraft och kapacitet för ett socialt hållbart samhälle i Värmland och världen. Vi är övertygade om att vi kan åstadkomma ännu mer tillsammans om vi kommer i nya undersökande sammanhang där fokus är social samhällsnytta. Vi tror på att alla olika sektorer behöver mötas (näringsliv, akademi samt det offentliga och det idéburna).

Vad vi gör 

Vi undersöker hur vi tillsammans kan möta olika komplexa samhällsutmaningar för att människor och organisationer ska få mod, energi, verktyg och metoder för att kunna omsätta insikter till handling. Att skapa ett socialt hållbart samhälle är att sig an samhällsutmaningar vilket i sin tur kräver nya angreppssätt som engagerar många olika intressenter/aktörer i samhället. Detta handlar också om en fördjupad demokrati som tar tillvara medborgarens samt aktörers erfarenhet, upplevelser och kompetenser och att detta görs i ett samskapande – i ett undersökande görande.

Till för vem?

Social innovation Värmland är till för dig som vill göra världen bättre och skapa social nytta i samhället. Oavsett om du driver eget, är anställd inom en organisation eller verksam i en förening så är du välkommen. Vart du befinner dig spelar ingen roll. Det viktiga är vad du har för drömmar och drivkrafter – vad du vill göra.

Varför?

Vi vill skapa nya vägar till livschanser och en framtidstro hos nuvarande och kommande generationer. För att göra det behöver vi möta samhällsutmaningar med nya metoder, arbetssätt och samarbeta i nya konstellationer för att driva och bygga kapacitet för innovation och positiva samhällseffekter. Samhället är under ständig utveckling och kräver att vi jobbar systematiskt med innovation för att samhällsfunktionerna ska förnyas i samma takt som vi lever och utvecklas. Det finns en potential och möjlighet att utmanas, utveckla gemensam ny kunskap, skapa nya partnerskap samt nya affärer och arbetssätt för att minska klyftor, polarisering och ohälsotal.

Vi jobbar i flera lager

Vår ambition är att vara en arena för att stimulera till en företags- och organisationskultur där social innovation främjas. Ambitionen är också att vara en samtalsarena om hur politik och policy kan utvecklas där social innovation efterfrågas och där nya utgångspunkter och arbetssätt uppmuntras.

INNOVATIONSPROCESSER
(HÄR & NU + LÅNGSIKTIGT)

Vi möjliggör innovationsprocesser utifrån aktuella teman som lyfts upp i plattformen. Vi hjälper dig att facilitetera den sociala frågan du vill driva tillsammans med andra. 

POLITIK & STRATEGI
(LÅNGSIKTIGT)

Vi behöver systemförändring. Vi involverar politiker och tjänstemän, främst kommunalt och regionalt men vi har också ett nationellt nätverk för att ge inspel till politik och strategi.

STÖTTA NYA IDÉER, FÖRETAG & 
SOCIALA INNOVATIONER
(HÄR & NU)

Det är oerhört viktigt att jobba med actions här och nu som leder till mer samhällsengagemang och fler sociala innovationer. Har du en idé du vill jobba med kan du få stöttning här.

BYGGA PLATTFORMEN 
(HÄR & NU + LÅNGSIKTIGT)

Att bygga en plattform för social hållbarhet handlar om att skapa en struktur och grund där organisationer kan samverka, öka kunskapen och få mod och energi. Social Innovation Värmland fungerar tvärfunktionellt oavsett branscher och sektorer.

Vår metod

Genom att fokusera på människors behov, använda prototyper för att snabbt testa idéer och genom ett aktivt deltagande av användarna kan vi ta oss an komplexa och mångbottnade utmaningar. När vi tillsammans dessutom fokuserar på system och horisontella lösningar får vi en större påverkan som skapar de effekter vi vill uppnå.

Metoden är just att involvera människor med olika erfarenheter i undersökande samtal för att skapa ny gemensam kunskap som med stor sannolikhet kommer att leda till nya arbetssätt och nya handlingar/ processer/tjänster/produkter. Vi faciliterar dessa samtal och fångar upp angelägna frågor som olika människor i organisationer och företag brinner för och vill arbeta mer inom för att nå ännu bättre effekter i samhället. De undersökande samtalen och workshoparna övergår i förändringsprocesser där tidigt testande och prototypande är A-O för att förstå vägen framåt. Att engagera sig i plattformen ska inte ses som ännu ett extra arbete utan att det faktiskt är en möjlighet att växla upp sitt arbete ytterligare och nå bättre resultat eftersom plattformen skapar en hävstångseffekt.

LÄS MER OM INNOVATIONSPROCESSER